06-43469416

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle met ons, hierna te noemen BBQ DE PURMER, gesloten overeenkomsten en aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze overeenkomsten. Afwijking van deze voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval. 

Artikel 2 Totstandkoming van horecaovereenkomsten Alle door BBQ DE PURMER gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Indien BBQ DE PURMER binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud doet dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. 

Artikel 3 Optierecht Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de overeenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van BBQ DE PURMER. Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken. Een optierecht kan door BBQ DE PURMER niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant BBQ DE PURMER een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient in zo’n geval door ons van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door BBQ DE PURMER te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht. 

Artikel 4 Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf BBQ DE PURMER is onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de gebruikelijke wijze. 

Artikel 5 Annuleringen Annulering door klanten, algemeen De klant is bevoegd een overeenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. BBQ DE PURMER kan uiterlijk één maand voordat de dienst op grond van de desbetreffende overeenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing. BBQ DE PURMER is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst deze een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat BBQ DE PURMER de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. BBQ DE PURMER is gerechtigd om, in plaats van deze bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is BBQ DE PURMER alsnog gerechtigd zijn deze bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 6 Waarborgsom en tussentijdse betaling BBQ DE PURMER kan van de klant verlangen dat deze onder BBQ DE PURMER een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor BBQ DE PURMER en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van BBQ DE PURMER kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen. BBQ DE PURMER kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten. BBQ DE PURMER mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door BBQ DE PURMER onverwijld aan de klant te worden terugbetaald. 

Artikel 7 betaling Indien anders dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan BBQ DE PURMER te worden voldaan. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt het BBQ DE PURMER bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 15 dagen om alsnog te betalen. Indien de klant in gebreke is moet hij BBQ DE PURMER alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet. Betaling geschiedt in Euro’s

Artikel 8 Overmacht Als overmacht voor BBQ DE PURMER, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming BBQ DE PURMER niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door BBQ DE PURMER zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen Op de met BBQ DE PURMER gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen tussen BBQ DE PURMER en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 10 Kilometervergoeding Buiten een straal van 20 kilometer van Purmerend, zijn wij genoodzaakt een kilometervergoeding door te rekenen.

Wegens drukte met onze Catering en arrangementen doen we geen gourmet pakketten. We wensen iedereen feestdagen!